કેટેગરી

સાબરકાંઠા આરટીઓ - સાબરકાંઠા આરટીઓ (પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી) ની વેબસાઈટમાં (Sabarkantha RTO) સાબરકાંઠા આરટીઓ ની સેવાઑ જેવી કે શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી, કર માળખું, દંડ માળખું, નાગરિક અધિકાર પત્ર, એપેલેટ ઓથોરિટી, પ્રશ્નો - ઉત્તર, જીલ્લાઓના કોડ, રાજ્યોના કોડ નંબર, ફોર્મ્સ, પસંદગીના નંબર, વાહનોની નોંધણી, પરમીટ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ વગેરે ની માહિતી મેળવો. - Detail

તલોદ નગરપાલિકા - સાબરકાંઠા જિલ્લા ના તલોદ નગર પાલિકા ની ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ તલોદ નગર સેવા સદન​. - Detail

હિંમતનગર નગરપાલિકા - સાબરકાંઠા જિલ્લા ના હિંમતનગર નગર પાલિકા ની ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ હિંમતનગર નગર સેવા સદન​. - Detail

હિમ્મતનગર એ.પી.એમ​.સી. - હિંમતનગર એપીએમસી (એગ્રીકલ્ચર પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમીટિ) ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ. - Detail

સાબરકાંઠા જિલ્લો - Detail

સાબરકાંઠા જિલ્લા ની વેબસાઇટ ડીરેક્ટરી જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા વિષે વેબસાઇટ શોધો.