કેટેગરી

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ - રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ ગુજરાત રાજયની વેબસાઇટમાં કાયદા અને નિયમો, મેજર પ્ર​વૃતિ, યોજનાઓ, ખાતાના વડાઓ બોર્ડ નિગમો અને કેલેન્ડર વિશેની માહિતિ મળશે. - Detail

ગુજરાત સરકાર​ શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત સરકાર​ શિક્ષણ ની વેબસાઇટ​ જેમાં શિક્ષણ વિભાગ, બોર્ડ અને નિગમ, સંશોધન અને તાલીમ, મલ્ટી મીડિયા, અને ઉપયોગી કડીઓ મળશે. - Detail

ગુજરાત કોંગ્રેસ​ - ગુજરાત કોંગ્રેસ સરકાર ની વેબસાઈટ ગુજરાતીમાં અને સાથે પરિચય, સંગઠન, અને ગુજરાત કોંગ્રેસ વિષે સમાચાર​. - Detail

ગુજરાત સરકાર - ગુજરાત સરકાર ની વેબસાઇટમાં ગુજરાત સરકાર ના બધાજ ડિપારટમેંન્ટ કોન્ટેક્ટ અને હોદેદાર ના નામ​......., સમગ્ર ગુજરાત વિષે, મુખ્‍ય કામગીરી, વગેરે મદદરુપ માહિતી. - Detail