કેટેગરી

મહેસાણા આરટીઓ - મહેસાણા આરટીઓ (પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી) ની વેબસાઈટમાં (Mehsana RTO) મહેસાણા આરટીઓ ની સેવાઑ જેવી કે શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી, કર માળખું, દંડ માળખું, નાગરિક અધિકાર પત્ર, પ્રશ્નો - ઉત્તર, જીલ્લાઓના કોડ, રાજ્યોના કોડ નંબર, ફોર્મ્સ, પસંદગીના નંબર, વાહનોની નોંધણી, પરમીટ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ વગેરે ની માહિતી મેળવો. - Detail

કડી નગરપાલિકા - મહેસાણા જિલ્લા ના કડી નગર પાલિકા ની ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ કડી નગર સેવા સદન​. - Detail

મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત - મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત ની વેબસાઇટમાં મહેસાણા નો ઇતિહાસ​, જોવા લાયક સ્થળો, જીલ્લા પંચાયત વિષે, તાલુકા પંચાયત વિષે, શાખાઓ, હોદેદારો ના સંપર્ક અને મદદરુપ માહિતી. - Detail

વિજાપુર નગરપાલિકા - મહેસાણા જિલ્લા ના વિજાપુર નગરપાલિકા ની ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ વિજાપુર નગર સેવા સદન​. - Detail