સ્વામી વિવેકાનંદ

વર્ણન:
સ્વામી વિવેકાનંદ - જન્મે નરેન્દ્રનાથ દત્ત, ૧૯મી સદીના ગુઢવાદી સંત રામકૃષ્ણના પરમ શિષ્ય અને રામકૃષ્ણ મિશનના સ્થાપક છે.

Also Find:

તારીખ: Jan 25, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.