3જી મોબાઈલ

વર્ણન:
3જી (3G) મોબાઈલ કે થર્ડ જેનરેશન તરીકે વિશેષ જાણીતું છે, તે મોબાઈલ ફોન અને મોબાઈલ દૂરસંચાર સેવા માટેની માપદંડોની જેનરેશન (પેઢી) છે.

Also Find:
3જી, 3G મોબાઈલ, થર્ડ જેનરેશન,

તારીખ: Sep 7, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.