રોટલી

વર્ણન:
રોટલી વિશે વિકિપીડિયા મા માહિતી મેળવો. જેમા ગુજરાતમાં રોટલી બનાવવાની પદ્ધતિ અને વિવિધ પ્રકારની રોટલીઓ વિશે વાંચો.

Also Find:
રોટલી

તારીખ: Jun 26, 2014
મત આપ્યો: 9
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.