જલેબી - વિકિપીડિયા

વર્ણન:
જલેબી વિશે વિકિપીડિયામા જલેબીમાં જોઈતી સામગ્રી, તેની બનાવાની રિત અને પિરસ​વાની રિત જલેબી લોકપ્રિય મિઠાઈ નું ભૌગોલિક વિતરણ વિશે વાંચો.

Also Find:
જલેબી,

તારીખ: Jul 7, 2014
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.