રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ

વર્ણન:
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ ગુજરાત રાજયની વેબસાઇટમાં કાયદા અને નિયમો, મેજર પ્ર​વૃતિ, યોજનાઓ, ખાતાના વડાઓ બોર્ડ નિગમો અને કેલેન્ડર વિશેની માહિતિ મળશે.

Also Find:
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, સ્પોર્ટ્સ વિભાગ,

તારીખ: Oct 5, 2014
મત આપ્યો: 7
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: www.sycd.gujarat.gov.in

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.