બ્લડપ્રેશર

વર્ણન:
તંદુરસ્ત માણસનું બ્લડપ્રેશરનુ પ્રમાણ​, બ્લડપ્રેશર વધવાનું કારણ, હાઇબ્લડપ્રેશર કાબૂમાં ન રહે તો થતી તકલીફો, અને દ​વાઓ સાથે ધ્યાન (કાળજી) રાખ​વા વિષે માહિતી.

Also Find:
બ્લડપ્રેશર,

તારીખ: Feb 4, 2012
મત આપ્યો: 2
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: jivanshaili.in

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.