ઓનલાઇન સાંગોદ્રા સોસાયટી

વર્ણન:
સાંગોદ્રા-ગીર ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ જુનાગઢ જિલ્લાના ગીર વિસ્તારના પાટનગર તાલાળા તાલુકાનું એક ગામ છે જે ગીરનાં લીલાછમ જંગલથી ઘેરાયેલ છે.

Also Find:

તારીખ: Feb 15, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: onlinesangodrasociety.weebly.com

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.