વાસદ ગ્રામ પંચાયત

વર્ણન:
વાસદ ગામ એ આણંદ જિલ્લાના આણંદ તાલુકામાં ઉત્તર દિશામાં આવેલ રાષ્ટ્રિય ધોરીમાર્ગથી 0 (શૂન્ય) કિ.મી.ના અંતરે આવેલું છે.

Also Find:

તારીખ: Feb 15, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: www.vasad.com

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.